Välkommen

Den 25 januari 2023 skrev vi en artikel om att alldeles för många dör i covid-19 i Sverige, trots att ett effektivt läkemedel finns. Läs debattinlägget i Expressen.

Den 8 februari 2022 skrev vi till regeringen om hur vi såg på dagsläget. Du kan läsa brevet här.

Vetenskapsforum covid-19 är en grupp forskare som sprider vetenskapligt baserad kunskap om de stora frågor och utmaningar som den pågående pandemin har ställt världen och vårt land inför.

Vi ser det som vår uppgift att rädda liv och att förebygga lidande i samband med covid-19 pandemin. Vi strävar efter att tillhandahålla en objektiv bedömning av det rådande vetenskapliga läget, och att finna den bästa vägen framåt genom ställningstaganden som bygger på vetenskaplig grund och etik. Den övergripande målsättningen är att minimera skadeverkningarna av covid-19.

Nedan följer länkar till informationsmaterial vi producerat, samt sammanställningar av data som berör olika aspekter av covid-19.

Vetenskapsforum covid-19 har, som grupp och på initiativ av enskilda medlemmar, publicerat över hundra debatt- och informationsartiklar om pandemin, huvudsakligen i dagspress. En lista på dessa, med länkar och pdf:er, finns här.
Vetenskapsforum covid-19 har producerat över 150 filmer med information om och diskussioner rörande covid-19. Materialet finns tillgängligt på vår YouTube-kanal, som du hittar här.”
Vetenskaplig evidens och studier som visar betydelsen av pre- och asymtomatisk smittspridning.
Det finns idag långt över hundra studier som vid en sammantagen bedömning ger övertygande vetenskapligt stöd för att användande av munskydd minskar samhällsspridningen. Vi tar här upp några av de mest väsentliga.
Folkhälsomyndigheten lade på sin hemsida den 31 augusti 2020 upp en lista med publicerade studier om den smittbegränsande effekten av munskydd, en lista som uppdaterades och utökades den 30 november. Det är en vederhäftig lista, och endast den inbördes ordningen av studierna är lite missvisande. Listan börjar med fyra artiklar som ger relativt svagt stöd för nyttan med munskydd, och följs sedan av cirka fyrtiofem artiklar som relativt samstämmigt ger stöd för munskyddens smittbegränsande effekter vid Covid-19. I Folkhälsomyndighetens lista bifogas här, i gult, ett exakt citat från varje studie, där studiens slutsats framgår.
Sida under uppbyggnad.
På denna sida listas några studier, antingen vetenskapliga studier eller myndighetsrapporter om barn, skolor och smittspridning. Det finns nu studier som visar att barn mellan 10 och 17 år är lika smittsamma som vuxna, och även yngre barn även om de möjligen kan vara så i något lägre grad.
A WEB ARTICLE: In english. This article supplements and expands on the article in Dagens Nyheter 2020/10/01. Sweden’s FHM and the press were stating most of the summer and into early September that our case numbers were going down and were lower than many other countries in Europe. But tests are too easily manipulated and in Sweden the test rate does not match the death rate when we compare to our neighbours in September. Read it here.
Dessa allmänna råd kompletterar de allmänna råd som du kan hitta på Folkhälsomyndigheten.se.
Det finns många frågor kring munskydd och ansiktsmask i samband med covid-19. Här försöker vi svara på frågorna och reda ut varför vi i Vetenskapsforum covid-19 rekommenderar användning av munskydd.
Feature Title

This is a feature block that you can use to highlight features.

Feature Title

This is a feature block that you can use to highlight features.

Feature Title

This is a feature block that you can use to highlight features.

Feature Title

This is a feature block that you can use to highlight features.

sv_SESVE