Välkommen

Vetenskapsforum covid-19 är en grupp forskare som sprider vetenskapligt baserad kunskap om de stora frågor och utmaningar som den pågående pandemin har ställt världen och vårt land inför.

Vi ser det som vår uppgift att rädda liv och att förebygga lidande i samband med covid-19 pandemin. Vi strävar efter att tillhandahålla en objektiv bedömning av det rådande vetenskapliga läget, och att finna den bästa vägen framåt genom ställningstaganden som bygger på vetenskaplig grund och etik. Den övergripande målsättningen är att minimera skadeverkningarna av covid-19.

Runt om i världen diskuteras nu en strategi som redan fått genomslag i ett antal länder: den så kallade nollvisionen för covid, vilken innebär att man siktar på att bringa ner antalet smittade till ett minimum. Här kan du läsa om Nollvisionen.

Vetenskapsforum covid-19 stöder John Snow Memorandum till förmån för genomförandet av effektiva åtgärder för att undertrycka och kontrollera smittspridningen av Covid-19. Om du är läkare, forskare, modellerare, vårdpersonal eller folkhälsovårdspersonal – anslut dig till oss ​​och underteckna här: https://www.johnsnowmemo.com/

Folkhälsomyndigheten lade på sin hemsida den 31 augusti 2020 upp en lista med publicerade studier om den smittbegränsande effekten av munskydd, en lista som uppdaterades och utökades den 30 november. Det är en vederhäftig lista, och endast den inbördes ordningen av studierna är lite missvisande. Listan börjar med fyra artiklar som ger relativt svagt stöd för nyttan med munskydd, och följs sedan av cirka fyrtiofem artiklar som relativt samstämmigt ger stöd för munskyddens smittbegränsande effekter vid Covid-19. I Folkhälsomyndighetens lista bifogas här, i gult, ett exakt citat från varje studie, där studiens slutsats framgår
A WEB ARTICLE: In english. This article supplements and expands on the article in Dagens Nyheter 2020/10/01. Sweden’s FHM and the press were stating most of the summer and into early September that our case numbers were going down and were lower than many other countries in Europe. But tests are too easily manipulated and in Sweden the test rate does not match the death rate when we compare to our neighbours in September. Read it here.
This autumn, a second covid-19 wave sweeps across Europe, and many countries have introduced drastic restrictions. In Sweden, we also already appear at the beginning of a major wave of infections. The rapid increase in detected cases, and the increase in the number of intensive care patients indicate this. Therefore, we must act now. The government should first urgently address the immediate threats and not reduce restrictions. We must then begin a constructive discussion to devise a long-term and sustainable strategy. This should apply the principles of the WHO Code of Ethics: transparency, inclusiveness, consistency and accountability.
Read the whole Call to action here.
Are you living oustide of Sweden but want to sign up and be a member of Science Forum Covid-19 – just go to this page.
Dessa allmänna råd kompletterar de allmänna råd som du kan hitta på Folkhälsomyndigheten.se.
Vetenskaplig evidens och studier som visar betydelsen av pre- och asymtomatisk smittspridning.
På denna sida listas några studier, antingen vetenskapliga studier eller myndighetsrapporter om barn, skolor och smittspridning. Det finns nu studier som visar att barn mellan 10 och 17 år är lika smittsamma som vuxna, och även yngre barn även om de möjligen kan vara så i något lägre grad.
Det finns många frågor kring munskydd och ansiktsmask i samband med covid-19. Här försöker vi svara på frågorna och reda ut varför vi i Vetenskapsforum covid-19 rekommenderar användning av munskydd.
Det finns idag över 70 studier som vid en sammantagen bedömning ger övertygande vetenskapligt stöd för att användande av munskydd minskar samhällsspridningen. Vi tar här upp några av de mest väsentliga.
sv_SESVE